Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Lom č. 6 /2008

Obecně závazná vyhláška obce Lom č. 6 /2008

o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Lom se na svém zasedání dne 14.2.2008 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku).
Čl. 1
Obecná ustanovení
Tato vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce Lom a jeho přilehlých obcí Neradov a Míreč.
Čl.2
Pravidla pro pohyb psů
1) Na veřejných prostranství se psi mohou pohybovat pouze s náhubkem a na vodítku v doprovodu osoby.
2) V době konání veřejných akcí je pohyb psů na veřejném prostranství zakázán.
3) Za dodržování stanovených pravidel pro pohyb psů odpovídají držitelé psů.
4) Veřejné prostranství je vymezeno zvláštním zákonem .

Čl. 3
Sankce
Porušení této vyhlášky lze u fyzických osob postihovat jako přestupek, , u právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikateli jako správní delikt .

Čl. 4
Kontrolní činnost
Dohled nad dodržováním obecně závazné vyhlášky provádí obec Lom.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Lom č. 2/2004 o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství, ze dne 5.8.2004
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.


............................. ...................
Václav Kafka Jaroslav Batysta
místostarosta starosta

Vyvěšeno: 15.2.2008
Sejmuto: